318525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
380
100
380
317260
3176
3765
318525

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-25 07:06

กสร.อบรมวิทยากรตัวคูณสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้แรงงาน

Post on 21 มิถุนายน 2562
by Area1
ฮิต: 25

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตามโครงการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบกิจการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 24 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยในการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป